tekst jednolity: STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „ŚREM” w Śremie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1

Uczniowski Klub Sportowy „ŚREM” zwany dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010r. Nr 127, Poz. 857, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 • 2.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i zrzeszeniem uczniów , rodziców, nauczycieli i sympatyków

 • 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 • 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Śrem.

 • 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • 6.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz posiada herb ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 • 7.

Stowarzyszenie może być członkiem związku sportowego utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 8.
 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. rozwijanie działalności sportowej polegającej na doskonaleniu sprawności fizycznej oraz zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa wśród mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży.
 2. szeroko pojęta działalność sportowa Stowarzyszenia ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju fizycznego i wartości etyczno – moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych w klubie dyscyplinach sportowych.
 3. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego,

 1. Stowarzyszenie realizuje również cele ze sfery zadań publicznych tj:

 1. działalność klubu sportowego - PKD 93 – 12 Z;
 2. działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp. – PKD 94.99.Z,
 3. organizowanie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych, prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie – PKD 85.51.Z. 
 4. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży poza miejscowością w której mieści się siedziba klubu – PKD 55.20.Z,
 5. prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z.

 1. Cała działalność statutowa prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności jak i na rzecz członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność wskazana w ust. II, pkt. 1, 2, 4 i 5 jest działalnością odpłatną, a działalność wskazana w ust. II, pkt. 3, jest działalnością nieodpłatną.
 • 9.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności sekcji sportowych, 
 2. prowadzenie zajęć i treningów oraz organizowanie zawodów sportowych i wszelkiego rodzaju imprez sportowo – rekreacyjnych, 
 3. zapewnienie zawodnikom bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu i rekreacji, 
 4. zabezpieczenie możliwości korzystania z urządzeń i obiektów sportowych, odpowiednio do potrzeb wynikających z procesu szkolenia sportowego, 
 5. uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych z udziałem innych klubów i organizacji, 
 6. organizację obozów sportowych oraz innych form wypoczynku 

 1. Zabrania się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Dochód uzyskany z działalności Stowarzyszenia przekazywany jest w całości na realizację celów ze sfery zadań publicznych wskazanych powyżej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 10.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba  prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 
 • 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
 • 12.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych,  akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia 
 2.  Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 • 13.
 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 16 lat;
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 • 14.
 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt b i c.
 • 15.
 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §13 ust.2 pkt c. 
 • 16.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający pół roku
 4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 • 17.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 18.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 • 19.

W przypadku ustania mandatu członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu danego organu, na okres pozostały do końca kadencji, następuje w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej.  

Walne Zebranie Członków

 • 20.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (warunkiem udziału w głosowaniu jest niezaleganie ze składkami członkowskimi oraz niezaleganie z opłatami za udział dziecka w treningach za okres 3 miesiące licząc do dnia, w którym odbywa się Walne Zebrania Członków). 
 2. z głosem doradczym -  członkowie wspierający i członkowie honorowi.
 • 21.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje 3-osobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.
 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: Zarząd, Komisja Rewizyjna, 1/3 członków Stowarzyszenia.
 • 22.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stornie internetowej.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.
 • 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 19.
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.
 • 24.
 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

 • 25.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 - 8 członków. 
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków tego organu. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Stowarzyszenie przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym przy zaciąganiu zobowiązań oraz we wszelkich innych sprawach, reprezentowane jest przez: Prezesa Zarządu – jednoosobowo albo dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
 5. Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia. 
 • 26.

Do zakresu działania Zarządu należy: 

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

 • 27.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej 
 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia
  3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

 • 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 • 29.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

 • 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 • 31.

Majątkiem Stowarzyszenia są: 

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. dotacje. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 32.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Zarząd:

 1. Prezes Zarządu Krzysztof Gapys: _____________________________, 

Śrem, dnia 17.09.2021r.

 

Partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 UKS Śrem
Strony internetowe Śrem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Polityka plików cookies...