Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Uczniowski Klub Sportowy „ŚREM” zwany dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010r. Nr 127, Poz. 857, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.


§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i zrzeszeniem uczniów , rodziców, nauczycieli i sympatyków

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Śrem.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz posiada herb ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.


§7

Stowarzyszenie może być członkiem związku sportowego utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8

I. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Rozwijanie działalności sportowej polegającej na doskonaleniu sprawności fizycznej oraz zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa wśród mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Szeroko pojęta działalność sportowa Stowarzyszenia ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju fizycznego i wartości etyczno – moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych w klubie dyscyplinach sportowych.

3. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego,

II. Stowarzyszenie realizuje również cele ze sfery zadań publicznych tj:

1. Działalność klubu sportowego - PKD 93 – 12 Z;

2. Działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp. – PKD 94.99.Z,

3. Organizowanie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych, prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie – PKD 85.51.Z.

4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży poza miejscowością w której mieści się siedziba klubu – PKD 55.20.Z,

5. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z.

III. Cała działalność statutowa prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności jak i na rzecz członków Stowarzyszenia.

IV. Działalność wskazana w ust. II, pkt. 1, 2, 4 i 5 jest działalnością odpłatną, a działalność wskazana w ust. II, pkt. 3, jest działalnością nieodpłatną.

§9

I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie działalności sekcji sportowych,

2. Prowadzenie zajęć i treningów oraz organizowanie zawodów sportowych i wszelkiego rodzaju imprez sportowo – rekreacyjnych,

3. Zapewnienie zawodnikom bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu i rekreacji,

4. Zabezpieczenie możliwości korzystania z urządzeń i obiektów sportowych, odpowiednio do potrzeb wynikających z procesu szkolenia sportowego,

5. Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych z udziałem innych klubów i organizacji,

6. Organizację obozów sportowych oraz innych form wypoczynku

II. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III. Dochód uzyskany z działalności Stowarzyszenia przekazywany jest w całości na realizację celów ze sfery zadań publicznych wskazanych powyżej.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 16 lat;

b. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

c. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt b i c.

§15

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §13 ust.2 pkt c.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający pół roku

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§17

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa rok, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 10% ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§19

W przypadku ustania mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu danego organu, na okres pozostały do końca kadencji, następuje w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków

§20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (warunkiem udziału w głosowaniu jest niezaleganie ze składkami członkowskimi oraz niezaleganie z opłatami za udział dziecka w treningach za okres 3 miesiące licząc do dnia, w którym odbywa się Walne Zebrania Członków).

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: Zarząd, Komisja Rewizyjna, 1/3 członków Stowarzyszenia.

§22

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §19

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9) inne, wynikające z niniejszego statutu.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 5 członków.

3. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna
§27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);


§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§31

Majątkiem Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4) dotacje.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§32

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 UKS Śrem
Strony internetowe Śrem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Polityka plików cookies...